2012
07.03

Влошен бизнес климат през Юни Според НСИ през юни 2012 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.2 пункта спрямо майското си равнище поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и в търговията на дребно.

Промишленост - Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” намалява с 2.0 пункта, което се дължи на изместването на очакванията на предприемачите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от „по-добро” към запазване на „същото” състояние. Анкетата регистрира известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки от чужбина, което обаче не е съпроводено с увеличени очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в отрасъла, са несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 53.9 и 42.6% от промишлените предприятия.

По отношение на продажните цени мениджърите очакват известно повишение през следващите три месеца.

Строителство - През юни съставният показател „бизнес климат в строителството” запазва равнището си от предходния месец. Бизнес анкетата отчита леко подобрение на настоящата строителна активност, което е съпроводено и с по-благоприятни оценки на предприемачите по отношение на осигуреността на производството с поръчки.

Несигурната икономическа среда, финансовите проблеми и недостатъчното търсене продължават да са основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, като през юни се наблюдава намаление на негативното им влияние.

Преобладаващите очаквания на мениджърите относно продажните цени в бранша са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно – Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се понижава със 7.7 пункта, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Относно продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията им са по-резервирани.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията в отрасъла, и макар през юни негативното й влияние в сравнение с предходния месец да намалява, равнището й остава значително над обичайното за последните десет години.

Същевременно обаче отрицателното влияние на фактора „конкуренция в бранша” се увеличава с 8.7 пункта, измествайки недостатъчното търсене на трето място по степен на въздействие.

Услуги – През юни съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се покачва с 5.7 пункта в сравнение с май поради по-оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-благоприятни са и очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца, което обаче не ги въздържа от прогнози за съкращаване на персонал.

Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, продължава да бъде несигурната икономическа среда. На второ място е конкуренцията в бранша, чието негативно влияние нараства с 6.5 пункта в сравнение с предходния месец.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат намаление през следващите три месеца.

No Comment.

Add Your Comment