2010
04.28

Устойчив комфорт

Концепцията за устойчиво развитие предвижда икономически растеж, който е в състояние да задоволи нуждите на съвременното общество от благосъстояние (с всичките му социално-демографски и здравни особености) в дългосрочен план, без да лишава бъдещите поколения от възможността да задоволят своите нужди. По-конкретно устойчивото развитие предполага да се избират и насърчават стратегии за икономическо развитие, съобразени с опазването и подобряването на околната среда и биологичното равновесие на Земята.

Устойчивото развитие има различни аспекти – управленски, икономически, екологични, социални. То е стремеж за политика и начин на живот на населението и преди всичко състояние на икономиката, при което се използват безотпадни технологии, залага се на използването на възобновимите суровини, разчита се на рециклирането като целта е експлоатацията на природните ресурси да не промяна параметрите, които влияят на човешкия живот.

Устойчивото развитие е тендеция, която в световен мащаб набира все по-голяма популярност и все повече привърженици. Всяка една компания, която не предприеме устойчиви промени в своето представяне ще загуби конкурентни предимства.

За съжаление все още сме свидетели на неустойчиви тенденции във всички сфери около нас – експлоатират се невъзобновяеми енергийни източници, които от друга страна са главният виновник за парниковият ефект; унищожават се белите дробове на планетата като се заличават всеки ден хиляди декари гора; от друга страна компаниите гонят печалби и продажби за един ден, сделки на всяка цена и никой не се съобразява с последствията. Отговорността за налагане на устойчивите тенденции било то в строителството, управлението, социалната сфера и прочие се е поела от някои, за сега малко, но по-напредничави хора-лидери, компании или организации с идеална цел. Те със своите действия се стремят да променят и възпитат в потребителя отговорно отношение към всичко, което го заобикаля или му се предлага. Така компаниите ще бъдат принудени да започнат да споделят със своите клиенти какви устойчиви тендеции следват в своята дейност, защото потребителят е длъжен да го изиска от тях.

Като отговорни за това къде е сега и къде трябва да бъде компанията след време, висшето ръководство е в центъра на тези промени, които трябва да се случат. Те могат да се разгледат в следните насоки:

 • стратегически мениджмънт и стратегическо планиране – преминаването към устойчиво развитие е сложен и дългосрочен процес. Стратегическото планиране е нужно да посочи периодичните дейности, които да се предприемат от компанията за да се приспособи към промените в обкръжаващата среда. Стратегическият мениджмънт е по-широка концепция, непрекъснат процес, включващ опитите на фирмата да се пригоди към променящата се среда по начина, съдържащ най-големи предимства. Той е отговорност на висшия мениджмънт, но реализирането му е процес , в който трябва да участват всички. Той цели не само създаване на конкуренти предимства, чрез включване на все по-голяма добавена стойност в продукта, но е и ориентиран към оказване на влияние върху обкръжаващата среда. Това е именно примерното поведение на фирми с устойчиви управленски подходи. За тази цел обаче стратегическия мениджвънт изисква различен начин на мислене, който често може да влиза в конфликт с нагласи, начин на работа, методи и условия усвоени при традиционната фирмена дейност. Конкретен пример е когато отговорните за провеждането на тази политика се затрупат с оперативни задължения и изгубят фокуса на по-голямата, устойчивата цел.
 • Бизнес модела и гъвкавостта на бизнеса ще трябва да се съобразяват все повече с реалностите на пазара. Все по-голямата конкуренция и стесняването на пазарните ниши, в които може да се реализира проспериращ бизнес, “отхапва” дейности от веригата за създаване на стойността за клиента. Така например все повече рекламни агенции разширяват и специализират своите услуги в PR-а и Е-Маркетинга. По-ефективно излиза вече аутсорсването на IT-отдела, вместо закупуването на скъпа техника и наемането на служители за нейната поддръжка. Това не само спестява скъпи инвестиции, допълнителни разходи, но и гарантира една по-голяма професионалност на доставяните услуги, поради тясната специализация на фирмите, които ги предлагат и възможностите техният професинолизъм да е на високо ниво. Важно е в новите организационни структури да се намерят хора, които по най-ефективен начин да координират аутсорснатите дейности и да ги вплетат в общата цел и мисия на компанията.
 • Ефективността на управлението до сега се разглеждаше като сложна социално-икономическа категория, която разкриваше резултатността от функционирането на фирмата, съдействаща за достигане на стоящите пред нея цели при най-ниски разходи по управлението. При промяна в околната среда целите остават адекватни на средата, но подходите за постигането им се променят. Същността е, че много компании разчитат все още на функционалния подход в управлението, където проблем са слабите хоризонтални връзки между структурните звена, а те стават все по жизнено важни. Решението на този проблем е процесния подход. При него организацията не е съвкупност от отдели, цехове и звена, а съвкупност от бизнес процеси, и дейността трябва да обслужва тези процеси. Ключовите показатели за организацията (издръжка, качество, бърза реакция, гъвкавост и т.н..) зависят от усъвършенстване на бизнес процесите, преодоляване на тяхната фрагментарност и разкъсаност (технологическа, информационна, организационна).
 • Човешкият фактор – никога преди хората не са имали такова значение за бизнеса, колкото през подследните години. В една статия срещнах следното мнение: “Голяма част от управляващите все още гледат на служителите си като на личен състав и използват старите подходи за управление на хората.” От моята практика обратното твърдение е също вярно: “Голяма част от служителите все още гледат на себе си като личен състав” и не търсят смисъл в работата си, не търсят възможности за изява, за развитие, за самоусъвършенстване. Промяната в икономическата обстановка в света и в България постави в позиция на силна деквалификация много служители в компании, които преди са имали успешни практики. Изискванията към компетенциите на служителите според новите реалности на пазара се промениха коренно и предопределиха необходимостта от атестация на персонала и осъвременяване на знания и обучение.
 • Управление на информацията – това до няколко години клише, че навлизаме в етап, където инфирмацията се превръща в четвъртият по важност ресурс вече отмина. Сега имаме и станали като нарицателни примери, как лошото управление на информацията може да доведе до ръба на фалит една нормално функционираща и ликвидна банкова институция в България – случаят с Първа Инвестиционна Банка. Информацията в световната мрежа Интернет нараства с невъобразими темпове. Новите тенденции в начините да се скулптурира потребителското поведение – Web 2.0 начините, като социалните мрежи, блоговете, микроблогинг системите, подкастите и пр. са силно информационно ориентирани. Техните характеристики като виртуално=реално; глобално=локално; гъвкавост, интерактивност, точна таргетираност; винаги, по всяко време и навсякъде; скорост, ни поставят в позицията да сме силно зависими от ефективното управление на информацията.

Фибран България АД като лидер на пазара на топлоизолоционни продукти от екструдиран полистирол е отговорен към потребителите да е не само лице на един качествен продукт, но и пример за устойчиво развиваща се компания. Световната икономическа криза беше предизвикателство пред компанията, заедно с появилите се нови тенденции в околната среда, влияещи на представянето на фирмите. Ние съумяхме да се съобразим и да се адаптираме към променящите се изисквания на пазара като поставихме стратегическият ни ориентир да е устойчивото развитие. Изнесохме специализирани оперативни дейности към външни партньори. Присъстваме и развиваме Web 2.0 маркетинговите канали. Следим, посещаваме и участваме във всички конференции и други организационни събития със застъпена тема “Устойчиво развитие”.

Други сфери, в които Фибран България АД развива своята съпричастност към идеята за устойчиво развитие:

Устойчиво производство:

 • нашият основен продукт – FIBRANxps, се произвежда по технология използваща озононеразрушаващи газове;
 • продуктът FIBRANxps е 100% рециклируем;
 • опаковките от суровините, необходими за производството на FIBRANxps са също напълно рециклируеми и след тяхната обработка, те се влагат отново в производството;

Устойчив комфорт:

 • това е може би най-важният ефект от нашата дейност, която целим да доставим на нашите клиенти. Използването на топлоизолация допринася до няколко устойчиви резултата:
  • освежава и облагородява екстериора на дома;
  • допринася за повишаване на вътрешния комфорт на живеене, като същевременно намалява сметките за енергия (било то топлинна, електрическа и пр.);
  • с намалените нужди от енергия ще се спестят хиляди тона въглероден диоксид, отделян в атмосферата и основен причинител на парниковия ефект, който се създава при изгарянето на основните енергоизточници и същевременно невъзобновяеми ресурси, като въглища, нефт, газ;
  • увеличавате експлоатационния живот на сградите.

Устойчив пример:

 • Фибран България АД поддържа и участва в инициативи свързани с опазване и облагородяване на околната среда:
  • ние бяхме един от спонсорите на първия въглероден офсет на музикално събитие – Музикалните награди на БГ Радио през 2009 г.
  • за “Часът на Земята” се включихме с интервю отново по БГ Радио в подкрепа на инициативата.

Всичко това, а и много повече ще е нашият път към отговорните и загрижени потребители, към тези които могат да различат и ценят много повече добавената стойност в цената на един продукт, освен неговото цифрено изражение.

Не искате ли да запазим тази красота? (Пирин)

Пирин - изглед от Катарино

Използвани източници: ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ, Еленко Захариев, издателство “Абагар”, Велико Търново, 1999 г.; http://www.gudevica.org; http://www.tuj.asenevtsi.com/Inf%20tehnologii/IT018.htm; http://www.novavizia.com/6187.html; http://blog.fibran.bg/?p=81; http://blog.fibran.bg/?p=67;

1 comment so far

Add Your Comment
 1. Интересно мнение относно процесния подход. Обикновено се налага аз да запознавам мениджърите с ползите от неговото използване! Признавам, за първи път чета мнение на мениджър, който е наясно с проблематиката.

  Поздрави