2010
02.02

Енергиен щит - FIBRANxps

ЕС седмица за устойчива енергия е референтно събитие за устойчиви въпроси в Европа. Тя е част от кампанията Устойчива енергия за Европа, която е инициатива на Европейската комисия стартира през 2005 година

Моментът е подходящ за изграждане на нашето енергийно бъдеще

  КЛИМАТ – ИЗМЕНЕНИЕ

    Научни доказателства

    "Климатът“ представлява атмосферните условия за дълъг период от време, а „времето“ се променя непрекъснато. Промените в климата са естествено явление – например, след последната ледникова епоха (преди 11 500 години) глобалната температура е била с 5°C по-ниска от сегашната, но днес ние сме свидетели на повишаване на температурите с безпрецедентни темпове. Учените считат, че това се дължи на дейността на човека.

    Факти относно изменението на климата

 • Температурата в Европа се е повишила с 1°C от 1850 г. досега;
 • Повишение с още 1,2°C е в състояние да доведе до необратими, повсеместни и вероятно катастрофални промени в околната среда;
 • Повишава се честота и се засилва интензитета на екстремните метеорологични условия – бури, наводнения, суша и горещи вълни;
 • 90% от природните бедствия в Европа от 1980 г. досега се дължат на метеорологичните условия и климата;
 • Ледниците в Европа са изгубили две трети от обема си от 1850 г. досега, а тенденциите сочат ускоряване на този процес;
 • Полярният лед се топи, а морското равнище се покачва двойно по-бързо, отколкото отпреди 50 години;
 • Милиони хора по света са изправени пред заплахата от недостиг на вода, глад и бедност.

    На какво се дължи това?

     Хората отделят все повече „парникови газове“ в атмосферата. Атмосферата играе ролята на парник. Естествените парникови газове допринасят за задържане на топлината – без тях температурите биха били с 30°C по-ниски. Но емисиите на парникови газове, предизвикани от дейността на човека, които са се увеличили с близо 70% от 1970 г. досега, задържат все повече топлина.

    Парникови газове:

Въглероден диоксид (CO2) - изгаряне на въглища, нефт и природен газ за целите на енергетиката, транспорта и отоплението

Диазотен оксид (N2O)

Метан (CH4)

- площадки за депониране на отпадъци, селско стопанство и едър рогат добитък

Хидрофлуоровъглероди (HFCs)

Перфлуорвъглероди (PFCs)

Серен Хексафлуорид (SF6)

- използвани за производство на хладибници, климатични инсталации и дори обувки

    Къде са доказателствата?

   Водещата научна организация по въпросите на изменението на климата е Междуправителствената експертна група по изменението на климата (МГИК) към ООН. Тя съгласува констатациите на 2500 експерта от целия свят. През м. ноември 2007 г. бе публикуван четвъртия доклад за оценка (AR4). Той представя резултатите от шест години изследвания и анализи. Внимателен и строго научен подход към заключенията на групата. Нобелова награда за мир през 2007 г.

    Констатации в четвъртия доклад за оценка

    Убедителни доказателства, че глобалното затопляне се дължи на дейността на човека. Ако температурите се повишат с повече от 2°C, последствията могат да бъдат внезапни и необратими. Все още имаме време да забавим или да се адаптираме към изменението на климата. Вече съществуват множество полезни технологии, които са икономически целесъобразни... но се налагат незабавни действия сега!

    Какво се прави от правителствата?

    Правителствата работят съвместно съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата. Действащото споразумение – Протоколът от Киото – определя обвързващи цели за развитите страни във връзка с намаляване на емисиите на парникови газове. Водят се преговори за последващи действия, които са договорени през м. декември 2009 г. в Копенхаген.

   

    Европейският съюз има водеща роля в борбата с изменението на климата

    Европейските държави са набелязали следните цели до 2020 г.:

 • Намаляване на емисиите с 20% (или с 30% при постигането на споразумение на световно равнище);
 • Повишаване на енергийната ефективност с 20%;
 • Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници до 20%;
 • Европейският съюз полага значителни усилия за договаряне на амбициозно ново глобално споразумение за намаляване на емисиите.

    Какво можете да направите?

Обичайните ежедневни дейности играят съществена роля в борбата с изменението на климата. Ето защо …
 • Рециклирайте;
 • Вземайте душ вместо вана, за да пестите топлата вода (изисква четири пъти по- малко енергия);
 • Засадете дърво в училище, в градината или в квартала;
 • Използвайте градския транспорт, карайте велосипед, ходете пеш;
 • Не оставяйте електроуредите в режим на изчакване – използвайте бутона за „включено/изключено“;
 • Не оставяйте зарядното устройство на мобилния си телефон включено в електрическата мрежа, ако не зареждате телефона си.

  КЛИМАТ – ИЗМЕНЕНИЕ

   Изготвяне на ново международно споразумение

   Размерите на предизвикателството

    Изменението на климата е едно от най-големите глобални предизвикателства. Необходими са действия за стабилизиране на повишаващите се температури с цел предотвратяване на необратимите и катастрофални промени. Необходими са мерки на световно равнище – остава малко време за действие. Действията сега биха били по-разходно ефективни, отколкото борбата с неконтролируемото изменение на климата в бъдеще.

    Затоплянето вече е реалност

     От 1850 г. досега средната глобална температура се е повишила с 0,76 °C.
     Затоплянето през последните 50 години се дължи предимно на дейността на човека.
     Причини: изгарянето на изкопаеми горива за добив на енергия, селското стопанство, обезлесяването. Вече сме свидетели на последствията от изменението на климата, като горещи вълни и все по-чести екстремни метеорологични условия

    Какво е необходимо да бъде направено?

 • Драстично намаляване на емисиите на CO2 и преминаване към използването на нисковъглеродни технологии;
 • Драстични промени в модела на потребление и производство на енергия;
 • Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и иновативни технологии;
 • Адаптиране към вече възникналите промени.

    Начало на международните действия

     Държавите започват обсъждането на въпросите по изменението на климата през 1992 г. с изготвянето на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (РКООНИК). Първите международни ангажименти за намаляване на емисиите на CO2 се поемат с Протокола от Киото през 1997 г. ЕС има водеща роля в споразуменията от миналото и призовава за предприемането на решителни действия за в бъдеще.

    След Протокола от Киото

     Протоколът от Киото е само първата стъпка. Срокът на неговото действие изтича в края на 2012 г. Не е ратифициран от всички държави – в това число и от САЩ. Не съдържа ангажименти за развиващите се държави, а техните емисии бързо догонват тези на развитите държави.
    Необходимо е ново споразумение. То трябва да бъде по-амбициозно, с дългосрочни ангажименти за по-драстично намаляване на емисиите. Налага се предприемането на мерки както от развитите, така и от развиващите се страни. Трябва да бъде спазен ангажимента за ограничаване на затоплянето до 2ºC. Емисиите на CO2 на глобално равнище трябва да достигнат своя максимум до 2020 г. и да бъдат намалени наполовина до 2050 г. Споразумението след Протокола от Киото трябва да предвижда подкрепа за развиващите се страни и адаптирането им.

    Действията на ЕС

     През м. декември 2008 г. европейските лидери одобриха пакет от документи в сферата на изменението на климата и енергетиката, като поставиха амбициозни цели за 2020 г.:
      Пакетът предвижда:
 • намаляване на емисиите на парникови газове с 20% до 2020 г. – 30% при наличието на съгласие от страна на останалите развити държави да сторят същото;
 • 20% от енергията да бъде произвеждана от възобновяеми източници;
 • повишаване на енергийната ефективност с 20%.
      Конкретните мерки от пакета включват:
 • Разширяване на схемата за търговия с емисии;
 • Подкрепа за технологиите за улавяне и съхранение на въглерод;
 • Специфични за всяка страна цели по отношение на енергията от възобновяеми източници.

    Ново глобално споразумение за климата: пътят напред

     Целта е сключване на ново споразумение до края на 2009 г. по време на конференцията на ООН в Копенхаген – 192 страни участват в преговорите. Потребност от глобални цели за намаляване на емисиите. Необходимост от укрепване на способността за адаптиране на страните. Потребност от иновативни източници на финансиране за развиващите се страни. До 2015 г. трябва да има действащ международен пазар на въглерод.
 

  КЛИМАТ – ИЗМЕНЕНИЕ

   Какво можете да направите за преодоляването му?

   Какво представлява изменението на климата?

    Газовете от атмосферата на земята преграждат пътя на топлината. Емисиите се увеличават в резултат на човешката дейност. Натрупването на газове води до дълготрайно затопляне = изменение на климата. Парниковите газове се отделят по естествен път, но човешката дейност увеличава емисиите. Промените в поведението могат да намалят емисиите. Всеки може да допринесе за борбата с изменението на климата. Предприемането на действия, свързани с изменението на климата, може да ви спести пари.

    Намалете

 • Намалете температурата на своите отоплителни уреди с един или два градуса;
 • Използвайте термореле, за да може отоплението да се включва само при необходимост;
 • Не нагласяйте хладилника на най-студения режим.

    Изберете ниското енергопотребление, когато става въпрос за подмяна на оборудване…

 • Електрически крушки
 • Хладилник, фризер
 • Парно
 • Прозорци …
 • Избирайте енергийно ефективни модели;
      По-високите първоначални разходи се възстановяват за срока на експлоатация на продукта;

    Изключете

 • Изключете ненужното осветление;
 • Не оставяйте електроуредите в режим на изчакване;
 • Затегнете кранчето, докато си миете зъбите;

НЕ ПИЛЕЙТЕ ЕНЕРГИЯТА

    Мислете ефективно

 • Монтирайте топлоизолация;
 • През зимата не оставяйте прозорците отворени за дълго време;
 • Загрявайте само необходимото количество вода;
 • Не оставяйте вратата на хладилника отворена;
 • Не пускайте пералнята или съдомиялната машина наполовина пълни;
 • Вземайте си душ вместо вана;
 • Покривайте съдовете с капак при готвене.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПО-МАЛКО ЕНЕРГИЯ!

    Интелигентен транспорт

 • Не използвайте автомобил за кратки пътувания;
 • Ходете пеш, карайте велосипед или използвайте обществения транспорт;
 • Използвайте общ автомобил;
 • Шофирайте ефективно;
 • Проверявайте налягането на гумите;
 • …и използвайте влак, а не самолет!

НАМАЛЕТЕ СВОЯ ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК!

    Използвайте повторно /рециклирайте/

 • Използвайте повторно чанти и опаковки ;
 • Рециклирайте стъклото, металите и пластмасата;
 • Избирайте продукти с минимална опаковка;
 • Винаги когато е възможно презареждайте старите, вместо да купувате нови продукти.

Рециклирането и повторната употреба пестят ЕНЕРГИЯ!

    Какво друго можем да направим?

 • При избора на домакински стоки, търсете еко-етикета на ЕС;
 • Избирайте продукти от дървесина, произведена при устойчиво управление на горите;
 • Яжте местни продукти, отглеждани според сезона;
 • Яжте повече зеленчуци – отглеждането на животни изразходва повече енергия;
 • Посадете дърво;
 • Разпечатвайте двустранно … ако разпечатването е наистина необходимо;
 • Повлияйте на вашите родители и приятели!

 

No Comment.

Add Your Comment